Účetnictví

Finanční účetnictví se zaměřením na stanovení daňové povinnosti.

Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných českých právních norem a účetních standardů, v rozsahu nezbytném ke splnění všech povinností klienta z účetnictví vyplývajících. Součástí je evidence DPH, členění hospodářských operací pro potřeby správného stanovení daňové povinnosti k daním z příjmu a příp. dalších daní. Dle potřeb klienta je možné rozšířit evidenci a výstupy pro potřeby výkaznictví

Vnitropodnikové účetnictví

Rozšíření informační hodnoty účetnictví dle potřeb středního a nižšího manamegementu, individuálního podnikatele a podobně (tedy pro vnitřní potřeby firmy). V praxi to obvykle znamená zavedení a členění hospodářských operací na střediska, zakázky, činnosti, podle účelu a odpovědnosti. Způsob evidence, rozlišení, zpracování a hloubka členění jsou nastaveny individuálně dle potřeb klienta a nákladové optimálnosti. K tomu náleží vytváření reportů a jejich pravidelné předkládání klientovi.

Účetní dohled

U klientů, kteří mají zabezpečené vedení účetnictví a administrativní práce vlastními zaměstnanci je možné dohodnout pravidelný dohled a pomoc při sestavování účetní závěrky. Zároveň je tak možné provádět objektivnější kontrolu hospodaření.

Mzdy a personalistika

Mzdy

Zpracování pravidelných měsíčních mezd pro organizace zhruba do 300 zaměstnanců a malé organizace do 25 zaměstnanců. Omezení počtu zaměstnanců je pouze přibližné a souvisí s reálnými možnostmi používaného programového vybavení. Potřebujete-li zpracovávat větší počet výplatních pásek, můžeme Vám pomoci s výběrem partnera pro outsourcing mezd, stanovení požadavků a s přípravou kontraktu. Standardními výstupy při zpracování mezd jsou měsíčně výplatní pásky zaměstnanců, rekapitulace mezd, účetní doklad k zaúčtování mezd, přehled pro správu sociálního zabezpečení, přehledy pro zdravotní pojišťovny, příkaz k úhradě doplatků mezd, srážek i odvodů - v papírové i elektronické podobě, přehled požadovaných srážek a u organizací nad 25 zaměstnanců přehled o vyplacených dávkách nemocenského, OČR, PPM (mateřské). Kvartálně generování závazku ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, včetně příkazu k úhradě. Ročně pak roční zúčtování daňě zaměstnanců, sestavení mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závyslé činnosti a srážkové daně.

Personalistika

Evidence zaměstnanců, registrace firmy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, registrace firmy u finančního úřadu a u pojišťovny pro Zákonné povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa). Dle potřeb zpracování statistických výkazů s údaji personalistiky a mezd.

Poradenství

Realizační studie

V rámci poradenské a konzultační činnosti nabízím zpracování realizačních studií (tzv. feasibility study) na nové podnikatelské záměry. Jedná se o plánování a testování ekonomické proveditelnosti záměru, stanovení potřebné investice, návrh jejího financování, odhad návratnosti investovaných prostředků, možná rizika projektu a jejich ošetření. Rozsah a hloubka studie se řídí velikostí a složitostí podnikatelského záměru a mírou dosavadních zkušeností v podobném již realizovaném projektu.

Na takto zpracovanou a schválenou realizační studii pak navazuje operativní plánování realizace projektu.